Ook pionieren?

Pioniers hebben iets visionairs. Ze hebben passie voor het evangelie én een idee hoe ze dat op een creatieve manier willen delen met mensen die niet (meer) via het reguliere kerkelijk leven worden bereikt. Maar hoe verloopt de reis van ‘droom’ naar ‘uitvoering’? IZB Impact faciliteert de opstart en ontwikkeling van pioniersplekken. Hoewel bij ieder nieuw initiatief maatwerk nodig is, zijn een aantal ingrediënten binnen de startbegeleiding noodzakelijk.

Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium de IZB te informeren over de voorbereidingen. We hebben voor elke pioniersplek een ‘startbegeleider’ beschikbaar, die kan helpen bij het ontwikkelen van een visie, het samenstellen van een team en het creëren van draagvlak. Daarbij komt de expertise die in de loop der jaren is opgebouwd goed van pas.

Luisteren
Pionieren begint met zorgvuldig luisteren. De ervaring leert dat de deelname aan een ‘luisterdag’ de ontwikkeling van een pioniersplan in een stroomversnelling kan brengen. Er wordt tijd genomen om te luisteren naar alle relevante relaties: in de eerste plaats God; dan: de medewerkers, het team. Ook de context spreekt een woordje mee en omdat we ons realiseren dat we deel zijn van een groter verband, leggen we ook ons oor te luisteren bij de kerk. Als we al die signalen hebben geïnventariseerd krijgen we ook meer zicht op de vraag hoe het plan aansluit bij de doelgroep.

Pionierbegeleider
Zodra een pioniersplek daadwerkelijk van start is gegaan, neemt een pionierbegeleider de taak van de startbegeleider over. Bij de IZB kan dit dezelfde persoon zijn. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor zowel de kerkenraad als het pioniersteam. Hij/zij draagt zorg voor de afstemming met de landelijke kerk en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding.

Startbegeleiding
De ervaring leert dat het nodig is om voldoende tijd en aandacht te besteden aan de opstartfase van een pioniersplek. Aan de ene kant heeft dat te maken met de uitgangspunten die de IZB hanteert. Wij vinden het belangrijk dat deze geïntegreerd zijn in het proces, planvorming en uitvoering. Daarnaast blijkt het nodig om voldoende tijd aan een visie, het team en een breed draagvlak te besteden. Het proces van startbegeleiding kan er als volgt uitzien:

Stap 1: Verkennende fase

Na een aanvraag komt een medewerker van IZB-Impact op bezoek voor een gesprek met de aanvragers/initiatiefnemers. In deze ontmoeting(en) worden de mogelijkheden om te komen tot een pioniersplek verkend. Wanneer er voldoende aanknopingspunten zijn wordt een plan van aanpak gemaakt.

Stap 2: Ontmoetingen met de kerkenraad

Binnen de startbegeleiding vinden twee ontmoetingen met de kerkenraad plaats. Na de eerste verkenning volgt een ontmoeting, waarin uitleg wordt gegeven over pionieren in het algemeen en het te volgen stappenplan. Daarnaast speelt het gesprek over het draagvlak voor een missionaire pioniersplek een belangrijke rol.

Op een later tijdstip in het proces vindt er een tweede ontmoeting plaats. Dan wordt nagedacht over de rol van de kerkenraad wanneer de pioniersplek daadwerkelijk van start gaat. Ook wordt er stilgestaan bij de eerste ideeën rondom visie en plannen die gevormd zijn binnen het pioniersteam.

Tijdens de beiden ontmoetingen krijgt bezinning rondom de Bijbel en gezamenlijk gebed een plaats.

Als alle lichten op groen staan, zetten alle partijen hun handtekening onder een intentieverklaring. Wanneer deze verklaring getekend is, streven we er naar dat de pioniersplek formeel van start kan gaan na een periode van 9 maanden.

Stap 3: Ontmoetingen met het pioniersteam

De IZB begeleidt het pioniersteam bij de totstandkoming van een pioniersplan: de ontwikkeling van visie, het samenstellen van een team en het creëren van een breed draagvlak. Tijdens de startbegeleiding vinden er meerdere ontmoetingen plaats met het team en de voortrekker van het team. Tijdens en rondom deze ontmoetingen wordt het pioniersplan geschreven.

Stap 4: Start pioniersplek

Als het definitieve pioniersplan door alle betrokken partijen is aanvaard, wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Meestal wordt dit gecombineerd met een feestelijke bijeenkomst of rondom een eredienst.

Stap 5: Begeleiding bij uitvoering

Na de start van de pioniersplek ontvangt de pioniersplek ook begeleiding. De pionierbegeleider van de IZB staat het team en de kerkenraad met raad en daad bij tijdens de uitvoering van de plannen. De startbegeleider en pionierbegeleider kan dezelfde persoon zijn maar dat hoeft. Naast de begeleiding wordt vanuit de landelijke kerk ook training aangeboden. Ook is het mogelijk om vanuit de IZB aanvullende begeleiding te organiseren. De IZB heeft verschillende begeleidingspakketten beschikbaar voor de pionier, het team en de kerkenraad.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Impact nieuwsbrief