Zoek

Ook pionieren?

Pioniers zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ze hebben passie voor het evangelie én een idee hoe ze dat op een creatieve manier willen delen met mensen die niet (meer) via het reguliere kerkelijk leven worden bereikt. Maar hoe verloopt de reis van ‘droom’ naar ‘uitvoering’? IZB Impact faciliteert de opstart en ontwikkeling van pioniersplekken. Hoewel bij ieder nieuw initiatief maatwerk nodig is, zijn een aantal ingrediënten binnen de startbegeleiding noodzakelijk.

Een voorbeeldverhaal

Bij enkele gemeenteleden is steeds meer het verlangen gegroeid om iets te gaan doen in een volkswijk in hun stad waar nauwelijks kerkelijke presentie is. Ze leggen contact met IZB Impact, en er volgt een verkennend gesprek waarin de startbegeleider met hen meedenkt om te peilen of hier inderdaad een pioniersplek zou kunnen komen. Gezamenlijk besluiten ze dit te gaan onderzoeken, en de kerkenraad geeft hiervoor groen licht door een intentieverklaring te ondertekenen.

Nu volgt de periode van startbegeleiding, waarin de startbegeleider en het team allerlei thema’s doordenken die te maken hebben met pionieren. Enkele mensen worden bij het team gevraagd, en samen doorlopen ze het proces van teamvorming, viervoudig luisteren en visievorming. Vanuit enquêtes in de wijk en gesprekken met sleutelfiguren krijgen ze steeds scherper in beeld dat er in de wijk behoefte is aan meer sociale cohesie. Ook wonen er diverse statushouders die moeite hebben met integreren. Langzaam ontstaat de visie voor een ontmoetingsplek in de wijk waar mensen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. De activiteiten omvatten o.a. taalles, buurtmaaltijden, workshops en een jaarlijkse sportweek. Iedere zondagmiddag wil het team samenkomen om te eten en een Bijbelverhaal te lezen, en iedere buurtbewoner die interesse heeft mag meedoen. Op den duur zou dit uit kunnen groeien naar een viering. Het team wil de wijkbewoners inschakelen in het realiseren van de plannen, om zo een beweging op gang te brengen die wordt gedragen door de wijk zelf, en niet door vrijwilligers van buitenaf.

Het team schrijft de visie, plannen en begroting op in het pioniersplan. Bij de plaatselijke kerk(en) wordt financieel draagvlak gezocht, en ook de landelijke kerk zegt fondsen toe. Alle betrokken partijen ondertekenen de startovereenkomst. In een feestelijke dienst wordt het team door hun zendende gemeente gezegend en uitgezonden om te gaan bouwen aan de nieuwe pioniersplek.

Stapsgewijs ziet het proces van plan naar uitvoering er zo uit:

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief