Zoek

Uitgangspunten

Bij de planvorming voor een pioniersplek zijn een aantal uitgangspunten voor ons van groot belang. In de startbegeleiding richting de start van een pioniersplek en tijdens begeleiding van bestaande initiatieven spelen deze een belangrijke rol. Onze identiteit en visie komt met name tot uiting in deze uitgangspunten.

We brengen mensen graag in contact met Jezus Christus

Bij alle variatie in werkvormen is dit het gemeenschappelijke kernpunt. We richten ons op ‘onbereikte’ doelgroepen, niet zozeer omdat zoveel mensen gretig op zoek zijn naar Jezus, maar vooral omdat zijn hart naar hen uitgaat. We zien niets liever dan dat ‘zoekers’ Hem vinden. Om anderen met Jezus te laten kennismaken, is het van belang dat de medewerkers van de pioniersprojecten zelf in een levende relatie tot Hem staan. In het werk is de Bijbel bron en norm.

Gebed is de dragende kracht van het werk

We zijn ervan overtuigd dat missionair werk ten diepste Gods werk is. Hij schakelt ons daarbij in, als zijn medewerkers zijn (1 Kor. 3). Om zijn wil te verstaan, is het gebed van vitaal belang. Zonder de hulp van Gods Geest is het pionieren onbegonnen werk. Omdat missionair werk iets heeft van een geestelijke strijd, nemen we – zoals Paulus schrijft – de hele wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden, terwijl we ‘bij elke gelegenheid bidden in de Geest en daarin waakzaam zijn’ (Ef. 6).

‘Double listening’ staat hoog in ons vaandel

In de eigentijdse communicatie van het evangelie gaat het om ‘twee maal luisteren’: Enerzijds: kennis van de context, liefde voor de doelgroep, kijken ‘met de ogen van Jezus’. Anderzijds: doorleefde kennis van de bijbelse boodschap van verlorenheid, verlossing, vernieuwing en verwachting.

We richten ons op gemeenschapsvorming

Wie gehoor geeft aan Jezus’ roep tot navolging mag rekenen op de steun van andere volgelingen. Deze geloofsgemeenschap – hoe klein ook – is elementair, want zonder deze kring wordt de groei in geloof ernstig bemoeilijkt. De prille gemeente is ook nog om een andere reden van belang: ze maakt het evangelie zichtbaar, in een wijk; niet in de laatste plaats doordat mensen uit allerlei (sub)culturen elkaar daar ontmoeten. De gemeenschap in haar geheel is ook beter in staat om de verschillende aspecten van het evangelie te laten zien, dan een pionierende voortrekker.

Nieuwgelovigen dragen de gemeenschap

De nieuwe gemeenschap is niet het project van één of meer leidinggevenden. Hoewel de functie van een voorganger als identificatiefiguur niet moet worden onderschat, wordt de gemeenschap van meet af aan zoveel mogelijk gedragen door alle leden. Nieuwe gelovigen krijgen een volwaardige plek in de kring en worden geroepen, uitgedaagd en gestimuleerd om hun gaven in te zetten voor de gemeente van Christus.

We begeleiden gemeenschappen naar een zo groot mogelijke mate van ‘volwassenheid’

De jonge pioniersplekken groeien zoveel mogelijk uit tot volwaardige gemeenten, met alles wat daarbij komt kijken: gaven, structuur, zelfstandigheid, etc. Een volwassen gemeente stimuleert tot geloofsoverdracht en –groei. Degenen die geestelijk leiding geven zijn voor een belangrijk deel vanuit de doelgroep zelf afkomstig zijn; ze is in staat beslissingen te nemen in actuele ethische vragen te behandelen en verstaat de missionaire en diaconale roeping in haar omgeving. Bij deze volwassenheid hoort ook de financiële draagkracht en ‘geefbereidheid’ onder leden. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor haar eigen financiële positie, onder andere in de fondsenwerving. De gemeente is geen ‘vrij gevestigde’ geloofsgemeenschap, maar ze maakt deel uit van het Lichaam van Christus. Die gemeenschap komt tot uitdrukking in hartelijke verbondenheid met de bestaande gemeenten in de directe omgeving, om te beginnen de ‘moedergemeente’.

Schrijf je in voor de Impact nieuwsbrief