Over IZB-Focus

Met de Focustrajecten wil de IZB gemeenten ondersteunen bij hun missionaire roeping. De aanpak is ontwikkeld na zorgvuldig luisteren naar de vragen van veel gemeenteleden en kerkenraden.

Een groeiend aantal kerkenraden doet een beroep op de IZB voor intensievere begeleiding met het oog op missionair gemeente-zijn. De afgelopen jaren is uit evaluaties gebleken dat het aanbieden van losse avonden en cursussen in gemeenten onvoldoende ondersteuning biedt. De verlegenheid is vaak groot. De secularisatie is niet langer iets wat we om ons heen zien, maar raakt ook onze eigen gemeente, ons eigen gezin, ons eigen leven. We slagen er niet in om de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het leven van elke dag. Veel christenen ervaren een kloof tussen wat zij in de kerk beleven en de realiteit van hun leven buiten de kring van de kerk.

Hoe kunnen wij in deze situatie ons geloof met anderen delen? Hoe kunnen wij op een geloofwaardige manier het evangelie doorgeven? Steeds scherper zien we dat we hiervoor ons niet moe ten richten op het organiseren van (meer) bijzondere acties en activiteiten, maar dat het er om gaat hoe wij zelf met God leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. En dat dit merkbaar wordt, bijvoorbeeld in het gesprekje met een andere moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met collega’s bij de koffieautomaat en in het delen van ons leven met de mensen om ons heen.

Verlangen

Naast de verlegenheid proeven we ook bij velen een intens verlangen naar een leven dichtbij Jezus, een manier van geloven die ons leven niet in tweeën deelt, maar die ons steeds meer mensen uit één stuk maakt. Een manier van geloven en van gemeente-zijn die weer aanstekelijk werkt. Er is vanuit het bovenstaande een nieuwe visie op missionair gemeente-zijn ontwikkeld door de IZB. Hierbij verschuift de focus van het organiseren van missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, naar het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair denken is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente.

Visie van IZB-Focus

Een Focustraject geeft vorm en structuur aan een gemeente-breed proces van bezinning en verandering. Een belangrijk uitgangspunt van de IZB-Focus is dat de bezinning op missionair gemeente-zijn op gang komt vanuit het hart van de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente.

Een IZB-Focustraject is ook een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie de God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof.

Tegelijkertijd beoogt het IZB-Focustraject een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen.

Doelstellingen

De doelstelling van een IZB-Focustraject is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Daarbij is het ons verlangen dat:

  • wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
  • missionair zijn steeds meer een natuurlijk uitvloeisel is van de navolging van Jezus Christus.
  • wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.
  • wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.
  • er meer mensen tot geloof komen.

 

 

Kernwaarden

Het Focustraject is niet een methode, een strategie of een programma. Het is vooral een geestelijk proces van bezinning, verdieping en verandering. We hebben in een aantal kernwaarden verwoord wat in dat proces belangrijk is. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt en de basis van alles wat wij vanuit IZB Focus ondernemen en aanbieden.

Het proces begint met eerlijk kijken naar onze situatie. We voelen ons verlegen met de grote missionaire uitdaging van kerk-zijn in een steeds verder geseculariseerde samenleving. Die secularisatie gaat niet buiten ons om maar verdeelt ook ons hart en ons leven. Dat is onze diepste verlegenheid. Als we in het Focustraject nadenken over verandering, dan gaat het in de eerste plaats om verandering van onszelf. Het past ons om ons voor God te verootmoedigen, eerlijk voor de dag te komen met onze lauwheid, onze verlegenheid, ons onvermogen. Wij kunnen de valkuilen van pragmatisme en activisme alleen maar vermijden wanneer wij ons diep afhankelijk weten van Gods genade en ontferming. “Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kron.7:14)

Wij willen ons niet blindstaren op de situatie en ons er ook niet bij neerleggen. Wij geloven dat het verlangen naar verandering en vernieuwing door Gods Geest zelf in onze harten is gelegd. Wij geloven in de hoge roeping die God voor zijn kerk heeft. Wanneer verlangen zich mengt met geloof ontstaat een houding van verwachting. Met verwachting willen wij ons biddend uitstrekken naar wat de Heer van de Kerk wil doen. We verwachten het niet van onze inzet, kennis of activiteit, maar van Hem die ons uitzendt met de woorden: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde…. en zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.” (Matt.28:19,20). Het begint met het leven in Zijn tegenwoordigheid, en het geloof dat voor Hem geen ding onmogelijk is.

In het Nieuwe Testament is zending niet alleen een opdracht, maar ook een belofte: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Hand.1:8). Wij geloven dat ons getuigenis alleen vrucht zal dragen en dat echte verandering alleen mogelijk is door de kracht van de Heilige Geest die ons vervult en ons leven van binnenuit vernieuwt. In de Focustrajecten willen wij dan ook veel ruimte maken voor gebed en ons uitstrekken naar wat God zelf wil doen in ons en door ons heen, door Zijn Geest.

Wanneer we nadenken over evangelisatie en missionair gemeente-zijn, dan wordt al gauw gedacht aan nieuwe vormen, modellen, methoden en activiteiten. Wij geloven dat er eerst geestelijke verdieping nodig is. Het gaat daarbij om ons eigen hart, ons eigen geloof, ons eigen leven: wie is Jezus Christus voor ons en hoe leven wij met Hem? Gaan wij doordeweeks onze eigen gang, of staat ons leven in het teken van navolging op alle terreinen van het leven? Naast deze geestelijke verdieping, is er ook verbreding nodig, zodat het gesprek over discipelschap en missionaire levensstijl zich niet beperkt tot een kleine groep gemeenteleden, maar dat heel de gemeente daarbij in beeld komt.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief