Zoek

Werkwijze IZB Focustraject

Een Focustraject geeft vorm en structuur aan een gemeente-breed proces van bezinning en verandering. Een belangrijk uitgangspunt van de Focustrajecten is dat de bezinning op missionair gemeente-zijn op gang komt vanuit het hart van de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente. Om die reden ligt de verantwoordelijkheid voor het traject primair bij de kerkenraad en niet alleen bij, bijvoorbeeld, een evangelisatie commissie. Wij hebben in de voorbereidingsfase met veel kerkenraden gesproken en wij hebben gemerkt dat de vragen die in de Focustrajecten centraal staan heel breed leven, juist ook onder ambtsdragers, en wij geloven dat juist in dit proces hun geestelijk leiderschap heel belangrijk is.

De IZB gaat voor de duur van twee jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met de kerkenraad en faciliteert het Focustraject op drie manieren:

  1. Het detacheren van een trajectbegeleider vanuit het IZB-Focusteam in de gemeente. Hoewel het traject primair en principieel onder de verantwoordelijkheid van de wijkgemeente valt, speelt deze trajectbegeleider van IZB-Focus een belangrijke rol. Zijn primaire taken zijn het begeleiden en ondersteunen van de kerkenraad, de predikant en andere relevante groepen binnen de gemeente en het geven van missionaire toerusting. Hij/zij zal voor een aantal uren per week worden gedetacheerd in de gemeente.
  2. Het aanbieden van gespreksmateriaal dat de rode draad vormt van het Focustraject. Hiervoor ontwikkelen we materialen die geschikt zijn voor gesprekskringen, bezinningsmomenten in de kerkenraad, gemeenteavonden, cursussen etc. IZB-Focus schrijft dit materiaal, bij sommige onderwerpen laten we ons inspireren door onze partner: het London Institute for Contemporary Christianity (LICC), dat in Engeland al veel ervaring heeft opgedaan met vergelijkbare trajecten. Het materiaal wordt zowel in een HSV-versie als NBV aangeboden.
    Het Focustraject bestaat uit zes themablokken, die elk ongeveer drie maanden in beslag nemen. In de zomermaanden juli en augustus is er voor wat betreft de activiteiten een rustpauze en ook in de maand december, waarin het kerkelijk leven vooral ingekleurd wordt door advent en kerst.
  3. Het organiseren van uitwisselingen tussen de deelnemende gemeenten.

Deze drie componenten maken een integrale benadering mogelijk waarbij heel de gemeente betrokken raakt. Het focustraject beoogt niet allerlei nieuwe activiteiten op te zetten, maar om bestaande activiteiten (kringwerk, catechese, kinderwerk, pastoraat, erediensten enz.) een nieuwe focus te geven. Het gaat ook niet in eerste instantie om nieuwe vormen en modellen, maar om een verandering van de cultuur in de gemeente. Uiteindelijk beogen de Focustrajecten een (hernieuwde) concentratie op Christus. Alleen aan Hem ontleent alle missionaire werk de kracht die nieuwe gelovigen toevoegt aan de gemeente. We zijn heel blij dat de GZB en de HGJB meedoen in de Focustrajecten. De GZB helpt om op creatieve en inspirerende manieren in het proces de stem van de wereldkerk te laten horen. Wat kunnen wij leren van de kerk in andere delen van de wereld? We willen zoeken naar vormen van echte uitwisseling met onze broeders en zusters in Christus elders in de wereld. De HGJB verzorgt de inhoud van alle kinder- en jeugdgesprekken over dezelfde thema’s als het materiaal voor volwassenen, zodat het mogelijk wordt dat ook zij actief meedoen aan het traject. Voor bepaalde thema’s, zoals ‘Geloof en werk’ is aanvullend materiaal ontwikkeld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden op een gemeenteavond of extra studiebijeenkomsten.

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief