Zoek

Verder met Focus zonder predikant

Verder met Focus zonder predikant

Eén van de sleutelrollen binnen het Focustraject is weggelegd voor de predikant. In de erediensten en als onderdeel van de kerkenraad én Focusteam is de predikant ambassadeur en inspirator voor de ontwikkeling van de kerk richting een meer missionaire gemeente. Maar wat als je als Focusgemeente vacant raakt, omdat de predikant een beroep aanneemt naar een andere gemeente? Is het focustraject dan gedoemd te mislukken?  

24 augustus 2021

Het overkomt meerdere gemeenten die het Focustraject doen. Eén daarvan is de Meentkerk in Huizen, die (zonder predikant) inmiddels het Focustraject heeft afgerond. Cees van der Have, ouderling en lid van het Focusteam, vertelt hoe ze ondanks de vacature invulling hebben gegeven aan het Focustraject.  

'In 2019 kwamen we op het spoor van het Focustraject, via onze missionaire ouderling. We waren het er als kerkenraad snel over eens dat het een mooie gelegenheid zou bieden om onze missie als discipel van Jezus te verkennen. Ook onze wijkpredikant was akkooord, en wilde met het Focustraject aan de slag. Net toen het besluit genomen was om met Focus in zee te gaan, kreeg hij een beroep – en hij ging.  Toen hebben we elkaar wel even de vraag gesteld: moeten we dan wel doorgaan?' 

Er werd, in overleg met IZB-trajectbegeleider en predikant Klaas van Meijeren, een aantal opties overwogen. Het werd duidelijk dat een deel van de Focusdiensten door hem ingevuld konden worden. De predikant die pastoraat zou waarnemen, bleek ook een passie te hebben voor missionair werk. Dat viel mooi samen, en er werd afgesproken dat zij samen de diensten voor hun rekening zouden nemen. 'Deze mogelijkheid was voor onze gemeente cruciaal', vertelt Cees. 'Daardoor konden we een ritme vinden van gezamenlijke voorbereiding van liturgie, kindermoment en preek. De gemeente werd meegenomen in de lijn van het traject, zodat de bezinning op gang bleef. De diensten bleven herkenbaar, en omdat de trajectbegeleider ook veel in de kerkenraad is, kon ook die goed begeleid worden in de vragen die opkomen bij vernieuwing en veranderingsprocessen.' 

Gedurende het Focustraject ging ook de beroepingscommissie aan de slag. Eén van de factoren die zij meenamen in de zoektocht naar een nieuwe predikant, was dienst missionaire houding. De richting van het Focustraject werd besproken tijdens kennismakingsgesprekken, zodat de kandidaat wist wat er speelde en waar de gemeente mee bezig was. Het was belangrijk dat een predikant mee wilde gaan met de beweging die Focus beoogt – ander verlies je het effect van het Focustraject. Tegen het einde van het traject werd er een predikant beroepen die dit beroep aannam, en die graag aan de slag wilde met het vervolg van het Focustraject. Op die manier krijgen de afgelopen twee jaar echt een vervolg. 

Cees stelt dat het vinden van goede invallers voor de diensten nodig is om het Focustraject goed van de grond te krijgen. 'Wij hebben erg geboft: we hadden meer last van corona dan van het gebrek aan een predikant. Nu het Focustraject is afgelopen, hebben we ook met de nieuwe predikant nagedacht over het nieuwe seizoen. Eigenlijk zijn we pas net begonnen: het Focustraject was alleen een start, maar de bezinning gaat verder. We gaan aan de slag met het katern over gebed, en blijven zoeken naar de missionaire invulling van álle onderdelen van ons kerk-zijn. Het helpt nu wel dat we een eigen predikant hebben, anders was het misschien sneller weggezakt. Dat zou jammer zijn, want we zijn nog lang niet klaar.' 

Er zijn verschillende gemeenten die voorafgaand aan of tijdens het Focustraject vacant worden. Hoewel we graag benadrukken dat we hopen op continuïteit tijdens het Focustraject, zoeken we graag mee naar alternatieven. Zo mogelijk schakelen we ons IZB-netwerk in om de kwaliteit van het Focustraject te waarborgen. Daarbij onderstrepen we dat Focus niet van de predikant is: uiteindelijk wordt het traject gedragen door gemeente en kerkenraad, en moet het dáár gebeuren.