De algemene vergadering van de IZB heeft dinsdag 21 mei unaniem ingestemd met een nieuwe bestuursstructuur. Ds. Sjaak van den Berg is benoemd tot bestuurder. Alle zittende bestuursleden zijn toegetreden tot een uitgebreide raad van toezicht, die nu in totaal uit 14 leden bestaat. Voorzitter is ds. Marco Batenburg (Gouda), secretaris Jelly Posthumus (Amersfoort).

‘De structuur is aangepast aan de gegroeide werkwijze binnen de organisatie. Het bestuur had de leiding over de werkorganisatie gedelegeerd aan de directeur en functioneerde eigenlijk al als een toezichthoudend orgaan’, zei ds. Martin van Dam, die de wijzigingen met een kleine commissie had voorbereid. De raad van toezicht bestaat uit ‘kernleden’ en zogeheten ‘voice-leden’; vertegenwoordigers vanuit verschillende groepen in het werkveld van de IZB. Kernleden kunnen drie maal voor een periode van drie jaar worden gekozen; voiceleden tweemaal twee jaar. ‘Op die manier is de continuïteit gewaarborgd.’

Vreugde
Aan het begin van de vergadering sprak prof. dr. Bernhard Reitsma over ‘Vreugde en missie’. ‘In de Bijbel is vreugde  veel meer dan een voorbijgaande emotie, maar altijd verbonden met het werk van God’, gaf hij aan. ‘Het houdt altijd verband met het leven zoals God het bedoeld heeft.’

Reitsma definieerde vreugde als ‘de diepe voldoening gevende zekerheid dat het leven de moeite waard is en zin heeft’, en zette dat af tegen ‘het plezier van het korte termijn geluk’, waar de huidige cultuur vol van is.  Vreugde is in het christelijk geloof geen doel op zich. ‘Het gaat niet om de vreugde als zodanig, maar ze is gerelateerd aan Iemand, aan een hogere werkelijkheid.’ Zoals Jezus spreekt over de ‘volkomen blijdschap’ als de discipelen in Hem blijven, als ranken in de wijnstok. ‘Hij zal er zelf zorgdragen voor de vrucht. Daarin ligt de vreugde, dat we God en onze naaste liefhebben, zoals het leven van den beginne is bedoeld.’ Het beeld geeft ontspanning aan het thema ‘Vreugde en missie’. “Missie is niet primair een gebod, maar een way of life, een levensstijl. Het is vruchtdragen vanuit de verbondenheid met Christus.’

Tekort
Tijdens de vergadering zijn de jaarrekening en het jaarverslag over 2018 goedgekeurd. Begroot was een tekort van € 65.000, dat uiteindelijk beperkt bleef tot € 50.000. De inkomsten uit nalatenschappen bleven achter bij de verwachtingen. Van de inkomsten uit fondsenwerving ging 83,7% naar de doelstellingen van de IZB. De kosten voor beheer bleven ruimschoots binnen de normen die het Centraal Bureau Fondsenwerving hanteert.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief