Zoek

Klachtbehandeling

Onafhankelijke klachtencommissie
Heeft u een klacht dan is het van belang in overleg met onze organisatie te bezien of uw onvrede zo snel mogelijk kan worden opgelost. Daarom bieden we u allereerst de mogelijkheid van klachtopvang en klachtbemiddeling aan. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen in onze interne klachtenprocedure, die u ook op onze website kunt raadplegen. Ons streven is een klacht allereerst op een zo kort mogelijk termijn in overleg tussen de klager en de betrokkene binnen onze organisatie weg te nemen. Daarbij kan ook onze vertrouwenspersoon een rol spelen. Mocht u  er op deze manier niet uitkomen dan kunt u zich tot de onafhankelijke klachtencommissie wenden.

De onafhankelijke klachtencommissie is door de HGJB, GZB, IZB en De Herberg ingesteld. De commissie bestaat uit personen, die onafhankelijk van de organisaties zijn.

Klachtbehandeling
U kunt uw klacht rechtstreeks voorleggen aan de klachtencommissie van onze organisatie. Dit kunt u doen door uw klacht schriftelijk in te dienen bij:

Klachtencommissie
t.a.v. de secretaris dhr. I.C.A. Tahaparij
E-mail:
 ica.tahaparij@kpnmail.nl
Telefoon: 0184-683028.

Binnen een week krijgt u een bevestiging hiervan en wordt u geïnfor­meerd over de verdere gang van zaken.

De klachtencommissie zal, wanneer zij besluit de klacht in behande­ling te nemen, een onderzoek in­stellen naar de ingediende klacht. Hier wordt hoor en wederhoor toegepast. Daarnaast kan de commissie uiteraard advi­seurs of getuigen horen.

In principe zal de commissie binnen 2 maanden na het indienen van de klacht een gemotiveerde uitspraak opstellen en dit vervolgens aan alle betrokkenen toezenden. Deze termijn van twee maanden kan maximaal twee keer worden verlengd.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van bijstand en advies door de klager zelf bekostigd dienen te worden.

Reglement van de onafhankelijk klachtencommissie
Het reglement van de klachtencommissie is hier te raadplegen.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief