ANBI-status

De IZB is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom zijn giften aan de IZB aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en is de IZB vrijgesteld van het afdragen van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten en nalatenschappen.

Statutaire naam van de instelling en vestigingsplaats
IZB – vereniging voor zending in Nederland is statutair gevestigd te Amersfoort. De vereniging is opgericht op 27 november 1935. De laatste statutenwijziging vond plaats op 21 juni 2010.

Post- en bezoekadres
Het post- en bezoekadres van de IZB is Breestraat 59-61, 3811 BH AMERSFOORT

RSIN / Fiscaal nummer
Het RSIN-nummer van de IZB is 002584736.

Kamer van Koophandel
De IZB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478278.

Doelstelling

Missie
De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Visie
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2018-2022 is hier te downloaden.

Bestuur
Het bestuur van de IZB bestaat uit:

Ds. M.C. Batenburg, voorzitter
Ds. J. van Walsum, secretaris a.i.
Drs. A.P. van der Kooy, penningmeester
Dr. J. van den Born
Ds. M. van Dam
Drs. Z.A. Jansen-Smit
Dr. H. de Leede
Ds. A. van Lingen

Directie
Het bestuur heeft de feitelijke leiding overgedragen aan de titulaire directie. De directie van de IZB wordt gevormd door:
Dr. J.A. van den Berg, algemeen directeur
Operationeel directeur: vacant (sinds het afscheid van Jurjen de Groot, per 1 juni 2018).

Beloningsbeleid
Aan de statutaire bestuurders worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2015. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de arbeidsvoorwaardenregeling voor medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland toegepast.

De medewerkers worden beloond conform de arbeidsvoorwaardenregeling voor medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

Activiteitenverslag
Lees hier het meest recente jaarverslag. Eerdere jaarverslagen vindt u hier.

Financiën en administratie
De IZB streeft transparantie na met betrekking tot de inkomsten en de bestedingen. De jaarrekening en de begroting worden op deze website gepubliceerd. De jaarrekening van 2017 inclusief de accountantsverklaring vindt u hier. De begroting voor 2018 is hier te downloaden.

 • De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. Daarnaast heeft een commissie, bestaande uit IZB-leden, twee maal per jaar een gesprek met het bestuur en de directie over het financiële beleid. Op de ledenvergadering wordt hiervan verslag uitgebracht.
 • Voor bestemmingsgiften wordt een bestemmingsfonds gevormd. Mocht voor een bepaald project meer dan voldoende geld binnenkomen, dan zal de IZB voor het extra ontvangen geld een andere bestemming zoeken.
 • De ontvangst van giften, collecte- en actieopbrengsten van gemeenten, verenigingen en scholen worden schriftelijk bevestigd. Om kosten te besparen, ontvangen alle overige gevers geen bedankbrief, tenzij men daar expliciet om vraagt.
 • In een Treasury Statuut heeft de IZB afspraken vastgelegd over het beheer van de gelden, die aan de IZB zijn toevertrouwd. Hierin is onder meer vastgelegd:
  • De IZB hanteert als algemeen uitgangspunt voor het treasurybeleid dat er niet gespeculeerd mag worden met zijn vermogen.
  • Het eventuele overtollige deel van bank- en kastegoeden kan slechts vastgelegd worden via spaarrekeningen of vaste termijndeposito’s.
  • Beleggingen in aandelen zijn niet toegestaan.
  • De IZB heeft alleen bankrekeningen bij gerenommeerde banken (Rabobank en ING Bank).

Klachtenprotocol
De IZB neemt klachten serieus. Klachten bieden ook een mogelijkheid tot verbetering van procedures en beleid. De procedure voor de behandeling van klachten leest u in dit protocol.

 

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief