Zoek

ANBI-status Bram Nauta Fonds

De Stichting Bram Nauta Fonds is in 2020 opgeheven. Het is niet meer mogelijk aanvragen te doen. Het vermogen van de Stichting is opgegaan in een ‘Fonds-op-Naam’ binnen de IZB en wordt tot en met 2023 uitgekeerd aan vastgestelde fondsen. De hieronder vermelde informatie wordt nog gegeven omdat het ‘Fonds-op Naam’ nog bestaat.

Doelstelling

De Stichting Bram Nauta-Fonds, hierna te noemen de Stichting, heeft ten doel het verstrekken van financiële bijdragen aan rechtspersonen, die werkzaam zijn vanuit een protestantse identiteit. De Stichting richt zich bij de uitoefening van haar werkzaamheden op:

 • het bevorderen van de continuïteit in het bestaan van Hervormde Gemeenten vooral in de grote steden van Nederland
 • het bevorderen van de zending in het buitenland met als grondslag hetgeen is geschreven in Mattheus 28 vers 19

Algemene gegevens

STICHTING GEGEVENS

Naam

Stichting Bram Nauta-Fonds

Ook bekend als...

Bram Nauta-Fonds

Telefoonnummer

0318615046

E-mail

aad.jongebreur@planet.nl

KvK nummer

K.V.K. Den Haag nr. 27187172

RSIN/fiscaal nummer

809026156

Website

https://stichting.moment.online/stichting-bram-nauta-fonds

ADRES

Adres

Burg.Prinslaan 20

Postcode

6711 KD

Plaats

Ede

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden.

Bestuurders
Ir.A.A.Jongebreur, Ede voorz./secr.
Mr.Th.C.van Sloten, Voorburg, penningmeester
R.F. Schippers, 's Gravenhage
Prof.Dr.W.Balke, Den Haag
Ir.H.N.Wolleswinkel, Rijsenhout

Beleidsplan

Beleidsplan
Het bestuur ziet toe op een goed beheer van het vermogen en een goed rendement.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

 • het door de oprichter van de Stichting- Dr Abraham Schippers- geschonken startkapitaal
 • schenkingen ,erfstellingen en legaten
 • subsidies en donaties

Het overgrote deel van het vermogen is belegd in aandelen en obligaties en wordt namens het bestuur beheerd door ABN/AMRO, Den Haag

Het bestuur ondersteunt jaarlijks ca. 4-5 projecten, vaak met een looptijd van meerdere jaren. De projectvoorstellen moeten goed onderbouwd zijn met een heldere doelstelling en een duidelijke begroting van de kosten. Belangrijke criteria voor de toekenning van bijdragen zijn o.a.: doelstelling passend bij statuten van het Bram Nauta Fonds, continuïteit van het werk, bijdragen meerdere financiers. Aan indieners van projecten, die een financiële bijdrage ontvangen wordt gevraagd tweemaal per jaar te rapporteren. Aan bouwprojecten wordt in principe geen ondersteuning gegeven.Aanvragen voor ondersteuning worden ingewacht op het adres van het secretariaat: Burgemeester Prinslaan 20, 6711 KD Ede. Het bestuur heeft in 2018 i.v.m. de uitputting van de gelden van het bram Nauta Fonds besloten over te gaan tot afronding van de werkzaamheden

Ons beloningsbeleid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Zij hebben recht op vergoeding van de gemaakte kosten bij de uitoefening van hun functie.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020
In het jaar 2020 hebben wij als bestuur de Stichting Bram Nauta Fonds besloten tot ontbinding op onze vergadering d.d. 23 juni. Daarbij is besloten voor de verplichtingen die het Bram Nauta Fonds heeft aangegaan voor de jaren 2021 en 2022 te doen uitvoeren door de vereniging IZB- Vereniging voor Zending in Nederland te Amersfoort.

De desbetreffende “Schenkingsacte” is uitgevoerd door VBC Notarissen te Amersfoort met kenmerk MBW 208149.01.

Per december 2020 is de bankrekening bij ABN-AMRO opgeheven. Tevens is de Stichting Bram Nauta Fonds uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 27187172)

2019
In het jaar 2019 heeft het bestuur van het Bram Nauta Fonds twee keer vergaderd nl. in mei en november.
Het besluit om de Stichting op te heffen doordat het kapitaal vrijwel geheel besteed is en de hoge leeftijd van de bestuursleden is tot uitvoering gebracht .Er wordt een geschikte instantie gezocht om de werkzaamheden van de Stichting geheel af te ronden. Overleg zal gevoerd met de vereniging voor zending in Nederland , IZB in Amersfoort.
In de bestuursvergaderingen zijn de volgende besluiten genomen.

 • Voor het projectplan "Reversed Mission" van de Stichting Connecting Churches wordt besloten voor de jaren 2019 en 2020 een bedrag van €5000,= beschikbaar te stellen ,mits de financiering van het project rond komt.
 • Voor het project Via Jacobi te Utrecht (Wijkgemeente Jacobikerk PGU ) wordt een bedrag van €10.000,= per jaar voor de komende vier jaar toegekend.
 • Voor het project de Pelgrimage van de Pelgrimvaderskerk van de hervormde gemeente Delfshaven wordt een bijdrage van €20.000,= per jaar voor de komende vier jaar toegezegd
 • Voor het project "Licht op Zuid" te Rotterdam wordt aan de IZB een bijdrage van €10.000,= voor de komende 4 jaar toegezegd.
 • Voor de Stichting Present te Houten wordt voor het lopende jaar een bedrag van €5000,= toegezegd.
 • Voor de Stichting "Evangelie en Moslims" te Amersfoort wordt een bijdrage van €5000,= per jaar toegezegd voor de komende twee jaar.
 • Voor het project Missionair Meer Mogelijk van de hervormde Wijkgemeente Bethlehemkerk te Den Haag wordt een bijdrage van €5000,= per jaar voor de komende twee jaar toegezegd.
 • Voor twee promovendi van het Herman Bavinck College for Reformed and Evangelical Theology wordt een bijdrage van €5000,= per jaar voor 2020 en 2021 toegezegd.

2018
In het jaar 2018 heeft het bestuur twee vergaderingen gehouden. In de bestuursvergaderingen is de voortgang van de lopende en afgesloten projecten besproken. Daarnaast is besloten bijdragen te verlenen aan de volgende bij het bestuur ingediende projecten.

 • Voor een pioniersplek (Crux) is via de IZB te Amersfoort een bijdrage te verlenen van €7500,= per jaar voor een looptijd van 3 jaar
 • Voor het houden van het Osijek Doctoral Colloquium is voor de jaren 2018en 2019 een bijdrage verleend van €10.000,= per jaar
 • Voor het coördineren van missionaire activiteiten in Den Haag i is besloten tot een bijdrage van €3000,= per jaar met een looptijd van drie jaar
 • Via de IZB te Amersfoort is ten behoeve van de Protestantse Gemeente Almelo een bijdrage van €5000,= per jaar met een looptijd van drie jaar toegezegd
 • Voor het uitvoeren van diaconale activiteiten van de Stichting Present te Houten is een bijdrage van € 5000,= toegezegd
 • Het project Schollevaar te Capelle a/d IJssel-diaconale activiteiten- is via de IZB te Amersfoort een bijdrage van €7500,= per jaar met een looptijd van drie jaar toegezegd
 • Aan het project van de International Christian Fellowship (onderdeel Hervormde gemeente Delft) is een bijdrage van €7500,= per jaar met een looptijd van drie jaar toegezegd.

  In het bestuur is besloten de werkzaamheden van de Stichting te gaan afronden.

2017
In 2017 heeft het bestuur besloten tot de volgende bijdragen.

 • Osjek Doctoral Colloquium € 10.000,- (CEEAMS) Prof. dr. A. M. Kool
 • Voor het Christelijk Evangelisch Bijbelinstituut (CEBI) in Tanzania een bijdrage van €10.000,- via IREF, Delft
 • PThU voor 2 studenten een studiebeurs van € 5000,- voor Mevr. M.Hadgany en Mevr. A.Mazsu
 • Een extra bijdrage van €3000,- is toegezegd voor het Kerstwandeltheater Den Haag

2016
In het jaar 2016 heeft het bestuur van het Bram Nauta Fonds besloten tot de volgende bijdragen.

 • Aan het het Osjek Doctoral Colloquium ( CenrtraL and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS)). een bedrag van €15000,- Prof.dr.A.M.Kool
 • Studiebeurs voor B.Jozsa, PThU een bijdrage van €5000,-

2015
In het jaar 2015 zijn bijdragen toegekend aan de volgende projecten.

 • Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West tot 2017
 • Er is meer boven Groningen tot 2017
 • Kerst wandeltheater te Scheveningen tot 2016
 • Bethlehemkerkgemeente te Den Haag tot 2018
 • "Kerk in Westerwijk" Amsterdam tot 2018
 • Missionair Tienerwerk HGJB

De ondersteunde worden door het bestuur middels schriftelijke rapportages gevolgd en besproken.

2014
In het jaar 2014 zijn bijdragen toegekend aan

 • de Bijzondere leerstoel Christelijke Filosofie te Delft( tot 2017)
 • Nieuwe missionaire en diaconale gemeenschappen Den Haag-breed(1 jaar)
 • International Reformed Evangelical Fellowship te Delft (tot 2017)

2013
I het jaar 2013 zijn bijdragen toegekend voor de inzet van een missionair predikant verbonden aan de Jacobikerk te Utrecht( 4 jaar) en het Dabar jongerenwerk van de IZB te Amersfoort (2 jaar)

2012
Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Sinds het jaar 2010 zijn uit het vermogen van de Stichting van het Bram Nauta-Fonds financiële bijdragen toegekend aan missionaire projecten van protestantse wijkgemeenten in de steden Den Haag(2 projecten), Rotterdam, Zoetermeer, Vreeswijk-Nieuwegein Dit zijn projecten die een looptijd hebben van 3 tot 4 jaar. Ook zijn bijdragen verleend voor beurzen voor studenten aan de MSc opleiding Missiologie aan de Károli Universiteit te Budapest en de PThU te Groningen. Voor de ondersteuning van 5 buitenlandse promovendi aan de VU, Amsterdam en aan de Károli Universiteit, Budapest zijn gelden ter beschikking gesteld(tot 2016)

Financiële verantwoording (per jaar)

2019
Het vermogen van de Stichting Bram Nauta Fonds per 31 december 2019 heeft €240.852,39.
De verplichtingen voor de komende jaren belopen een bedrag van € 187.500,=.
De participatie in MS "Elite Scheepvaartbedrijf" is door opheffing en de niet te overdragen aandelen geheel afgeschreven.

2018
Het vermogen van het Bram Nauta-Fonds heeft per 31 december 2018 €384.500,= bedragen. Hierin is de investering in het MS "Elite Scheepvaartbedrijf CV" niet opgenomen.

De verplichtingen voor de komende jaren belopen een bedrag van €159.500,=.

2017
Het vermogen van de Stichting Bram Nauta Fonds bedraagt per 31 december 2017 € 479.514. De participatie van het ms. Elite Scheepvaartbedrijf CV van €45.000 is hierin niet opgenomen. De verplichtingen voor lopende projecten belopen een bedrag van € 101.000

Jaar 2017 2018 2019
Perron 61 , Zoetermeer/IZB 5000 5000
Jacobikerk, Utrecht/ IZB 20.000 20.000
IREF, Delft 7000
Leerstoel Christ. Filosofie
Delft 15.000
Wijkpastoraat Rotterdam West 10.000
Er is meer boven Groningen /IZB 10.000
Brood voor de buurt/IZB 7500 5000
Kerk in Westerwijk, Amsterdam/IZB 8000 6000
Materiaalontw. Focus /IZB 10.000 10.000
Noorderlicht, Rotterdam 8000 16.000 9000
Noorderkerk , Amsterdam/IZB 10.000 10.000 10.000
Schilderswijk, Den Haag, Havensport 3000
Christ. Evangel. Bijbelinstit.. Mbeya,
Tanzania(via IREF Delft) 10.000
Osijek Doctoral Colloquium 10.000
Kerstwandeltheater Den Haag 3000

PThU Amsterdam studiebeurzen
M.Hadgany en A.Mazsu 10.000

Totaaluitgaven 2017 136.500
De verplichtingen voor 2018 en 2019 belopen € 101.000
Sinds 2110 heeft het Bram Nauta Fonds totaal €992.032,72 besteed aan diverse projecten.

2016
Het vermogen van de Stichting Bram Nauta Fonds bedraagt per 31 december 2016 €602.096,-. De participatie in het m.s. Elite Scheepvaartbedrijf CV van € 45.000,- is hierin niet opgenomen. De verplichtingen voor lopende projecten belopen een bedrag van € 118.500,-

2015
Het vermogen van de Stichting Bram Nauta Fonds bedraagt per 31 december 2015 € 711.407
De participatie in het m.s.Elite Scheepvaartbedrijf CV van € 45.000 is hierin niet opgenomen.
De verplichtingen voor de lopende projecten hebben een omvang van € € 262.760

2014
Het vermogen van de Stichting Bram Nauta Fonds bedroeg per 31 december 2014 € 750.018. De participatie van € 45.000 in het m.s. Elite Scheepvaarbedrijf CV is hierin niet opgenomen.
De verplichtingen voor de lopende projecten belopen een bedrag van € 237.160.

2013
Het kapitaal van de Stichting Bram Nauta Fonds bedroeg per 31 december 2013 € 778.060. In dit bedrag is niet begrepen een participatie van €45.000 in het m.s. ELite Scheepvaartbedrijf CV. Per 31 december 2013 hadden de verplichtingen van de Stichting Bram Nauta Fonds voor lopende projecten een omvang van €236.560.

2012
Financiële verantwoording

Het kapitaal van de Stichting Bram Nauta-Fonds per 31 december 2011 bedroeg € 973.531,32
Het kapitaal van de Stichting Bram Nauta-Fonds bedroeg per 31 december 2012 € 933.058,22. In de genoemde bedragen is niet begrepen een participatie van €45.000 in m.s. Elite Scheepvaartbedrijf CV. Per 31 december 2012 hebben de financiële verplichtingen door toegezegde bijdragen voor de komende kalenderjaren aan projecten een omvang van € 254.700,-

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief