Zoek

ANBI-status

De IZB is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom zijn giften aan de IZB aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en is de IZB vrijgesteld van het afdragen van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten en nalatenschappen.

anbi_logo-1.pngStatutaire naam van de instelling en vestigingsplaats
IZB – vereniging voor zending in Nederland is statutair gevestigd te Amersfoort. De vereniging is opgericht op 27 november 1935. De laatste statutenwijziging vond plaats op 21 juni 2019.

Post- en bezoekadres
Het post- en bezoekadres van de IZB is Breestraat 59-61, 3811 BH AMERSFOORT

RSIN / Fiscaal nummer
Het RSIN-nummer van de IZB is 002584736.

Kamer van Koophandel
De IZB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478278.

Doelstelling

Missie
De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Visie
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

Beleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2018-2022 is hier te downloaden.

Raad van Toezicht
De raad bestaat uit:

Ds. Martin van Dam, Voorzitter
Mw. Mr. Jelly Posthumus, Secretaris
Mw. Michele Atsma da Silva
Ds. Reint van der Knijff
Ds. Barbara Lamain
Dr. Bert de Leede
Dhr. Bart van Lunteren
Drs. Teus Meerding
Dhr. R. Molenaar
Ds. H.I. Methorst
Dhr. Gerard Stoop
Ds. Johan Visser
Mw. Christhe Vreugdenhil

Bestuurder en algemeen directeur
Dr. J.A. van den Berg, algemeen directeur

Beloningsbeleid
Leden van de Raad van Toezicht krijgen, op verzoek, een onkostenvergoeding.

De bestuurder en alle andere medewerkers krijgen een salaris op basis van hun functiebeschrijving en ervaring. Hierbij volgen we de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Bij de bezoldiging van de bestuurder wordt ook rekening gehouden met de eisen van de Erkenningsregeling Goede Doelen.

Activiteitenverslag
Lees hier het meest recente jaarverslag. Eerdere jaarverslagen vindt u hier.

Financiën en administratie
De IZB streeft transparantie na met betrekking tot de inkomsten en de bestedingen. De jaarrekening wordt op deze website gepubliceerd. De jaarrekening van 2019 inclusief de accountantsverklaring vindt u hier.

  • De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Daarnaast heeft een commissie, bestaande uit IZB-leden, twee maal per jaar een gesprek met het bestuur en de directie over het financiële beleid. Op de ledenvergadering wordt hiervan verslag uitgebracht.
  • Voor bestemmingsgiften wordt een bestemmingsfonds gevormd. Mocht voor een bepaald project meer dan voldoende geld binnenkomen, dan zal de IZB voor het extra ontvangen geld een andere bestemming zoeken.
  • De ontvangst van giften, collecte- en actieopbrengsten van gemeenten, verenigingen en scholen worden schriftelijk bevestigd. Om kosten te besparen, ontvangen alle overige gevers geen bedankbrief, tenzij men daar expliciet om vraagt.
  • In een Treasury Statuut heeft de IZB afspraken vastgelegd over het beheer van de gelden, die aan de IZB zijn toevertrouwd. Hierin is onder meer vastgelegd:
    • De IZB hanteert als algemeen uitgangspunt voor het treasurybeleid dat er niet gespeculeerd mag worden met zijn vermogen.
    • Het eventuele overtollige deel van bank- en kastegoeden kan vastgelegd worden via spaarrekeningen en termijndeposito’s, beleggingen in aandelen en obligaties en beleggingen in onroerend goed.
    • De IZB heeft alleen bankrekeningen bij bankinstellingen in Nederland met minimaal een A-rating.

Klachtenprotocol
De IZB neemt klachten serieus. Klachten bieden ook een mogelijkheid tot verbetering van procedures en beleid. De procedure voor de behandeling van klachten leest u hier.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief