IZB Impact

Jacobikerk

Discipelschap in het hele leven, is de titel van het missionair projectplan (juli 2014-juli 2018) van de Jacobikerk en de IZB. De Jacobikerk is een open missionaire geloofsgemeenschap, waar mensen leren en oefenen om getuigend discipel van Jezus Christus te zijn. Sinds 2004 hebben de IZB en de Jacobikerk in een missionair project gewerkt aan een toegankelijke en gastvrije gemeenschap. Het hoofddoel hiervan was het (terug)winnen voor Christus van rand- en buitenkerkelijken. In het project was gekozen voor missionaire activiteiten die plaatsvinden in het eigen kerkgebouw, met als primaire doelgroep de sociale netwerken van de gemeenteleden. Een belangrijk resultaat van het project is een missionair traject met een keur aan activiteiten, die verschillen in vrijblijvendheid en laagdrempeligheid. Belangrijke activiteiten in dit traject zijn de Alpha-cursus, het Jacobidebat, de Avonddienst (voorheen: Opendienst), Bijbel Literair en Openkring.

Doel project
De Jacobikerk is een inspiratie- en oefenplaats voor discipelschap; een plek waar mensen van binnen en buiten de gemeente elkaar en anderen helpen om te leren leven met God. Daarbij richten we ons niet alleen op de eigen gemeenteleden, maar ook op studenten en zoekers, mensen die zich bewegen in de sociale netwerken van gemeenteleden. Een derde doelgroep wordt gevormd door gemeenten en organisaties in het land, die lessen trekken uit de aanpak in Utrecht.

In het leren en oefenen in de weg van discipelschap stellen we drie werkwoorden centraal:

  • Luisteren doen we in de eerste plaats naar God. Als gemeente stellen we de Bijbel als Gods woord centraal. Grondige studie daarvan zien we als essentieel om ons verlangen om discipel van Christus te zijn aan te wakkeren. Door met elkaar de Bijbel intensief te bestuderen, kan God tot ons spreken. We willen ook naar God luisteren in ons gebed, om te horen wat Hij ons te zeggen heeft. Door te luisteren naar elkaar raken we meer betrokken op elkaar, horen we van elkaar wat de ander meemaakt in zijn/haar leven met God en welke behoeften en zorgen er zijn. Ook luisteren we naar de ´context´ waarin we leven. Wat leeft er in de gemeente, in de stad Utrecht en in het land?
  • Dat wat we gehoord en geleerd hebben, willen we doorvertellen. We zien onderlinge ontmoeting als een belangrijke manier hoe God werkt om mensen te veranderen. Ontmoeting krijgt vorm in kleine groepen (Bijbelkringen (300 leden!), cursussen, groepjes mentoren). We vinden het belangrijk dat de leider van een kleine groep een stap(je) verder is in de toerusting die hij heeft ontvangen dan de leden van de groep. Zo kan deze zijn enthousiasme, kennis en ervaring overdragen, met als doel dat de leden zelf ook weer gaan overdragen aan anderen. We willen leiders zo toerusten dat ze in het leiden van de groep zorgvuldig, enthousiasmerend en uitdagend zijn.
  • We geloven dat het doorvertellen van het Evangelie en onze persoonlijke verhalen mensen aanzet tot dienen. Alle taken in de gemeente staan uiteindelijk in het teken van het dienen van God, het dienen van elkaar en het dienen van de stad Utrecht. We willen iedereen met een taak zo toerusten dat ze hun werk vormgeven vanuit hun persoonlijke geloofsvertrouwen en het verlangen de Heer van de kerk te dienen. We willen elkaar kunnen aanspreken op de diaconale verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt en de toewijding die dat vraagt. Als gemeente willen we dit vormgeven door het blijven organiseren van de Jacobimaaltijd en de Inloop. En door concreet in te zetten op het uitvoeren van diaconale projecten door Bijbelkringen, via stichting Present, en op de toerusting via een Michacursus.

Missionair predikant

Wim Vermeulen is als missionair predikant van de IZB verbonden aan de Jacobikerk. Hij studeerde theologie in Utrecht en was van 2010-2015 predikant in Goudriaan/Ottoland. Eerder werkte hij 8 jaar als docent godsdienst en geschiedenis op een middelbare school.

Deel dit project: Twitter Twitter Google E-mail

Volgende project

De Brug

Pioniersplek | Nederland