Routekaart

In het Focustraject gebruiken we Bijbelstudiemateriaal dat je meeneemt in een beweging. Als gemeente,maar ook op de geloofsweg die je zelf gaat. Alle blokken hebben een centraal thema. In het materiaal worden zij verder uitgewerkt, maar hier schetsen we vast een voorlopige ‘routekaart’ van de inhoud.

We beginnen elk gesprek met het goed luisteren naar wat God tot ons zegt in zijn Woord. We gaan daarover met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal vragen. Daarbij kijken we ook naar wat het betekent voor ons dagelijks leven en wat het ‘buiten’ te zeggen heeft. Wat we leren en bespreken mag ons in beweging brengen en daartoe worden opdrachten/oefeningen aangereikt, soms heel praktisch en diaconaal onder de noemer ‘dienen en delen’.De ervaringen over hoe we ons geloof in ons dagelijks leven, dus ook op maandag tot zaterdag, handen en voeten geven bespreken we bij het onderdeel ‘verhalen delen’.

De Bijbelstudies zijn hierdoor misschien iets anders dan je gewend bent. Daarom beginnen we met blok 0, bedoeld als opwarmer, om kennis te maken met het materiaal en in gesprek te gaan over de kernwaarden die aan de basis van Focus liggen.

 

 

Routekaart

Najaar voorafgaand aan Focustraject

Dit blok gaat over verlegenheid en verlangen. Eerst lezen we in Openbaring 2 dat Jezus oproept om terug te keren naar de liefde die opvlamde toen je in Hem ging geloven. Deze brief van Jezus aan de gemeente in Efeze lezen we vandaag alsof we in de spiegel kijken. Focus is een nieuwe gerichtheid op Jezus, dat begint met eerlijk naar onze eigen situatie kijken en de verlegenheid die we ervaren als het gaat om missionair zijn. Niet alleen heel persoonlijk, maar ook als gemeente. De hele kerk in ons land gaat door een moeilijke periode heen, waarin secularisatie diep ingrijpt in het leven van de gemeente. Er is bij velen een verlangen naar geestelijke verdieping en vernieuwing. In het tweede gesprek beleven we met Ezra en Nehemia een bijzonder hoopvol moment in de geschiedenis van het volk Israël, in een periode van wederopbouw en herstel na de ballingschap.

Eerste jaar, januari - maart (Kerst - Pasen)

Een echte ontmoeting is kostbaar. Het kan beginnen met een vluchtig contact, of een oppervlakkig gesprek, maar mondt soms uit in een echt gesprek van hart tot hart, waarin wij onszelf laten kennen en waarin wij ook de ander leren kennen. Een ontmoeting kan ons leven veranderen. Tijdens het eerste blok van het Focustraject gaat het over de vraag: wat betekent het voor mensen om Jezus te ontmoeten, Hem te leren kennen? Daarbij denken we na over hoe dat is gegaan in ons eigen leven. Wie is Jezus voor ons? Hoe hebben wij Hem leren kennen? Wat maakt Hij voor verschil in ons leven? Maar dan ook: Hoe kunnen de mensen om ons heen Jezus ontmoeten? Wat is daarvoor nodig? Kunnen wij daarin een rol spelen? En we gaan ook zelf op zoek naar échte ontmoetingen met de mensen om ons heen.

Eerste jaar, april - juni (Pasen - Pinksteren)

Wij lezen in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren eerst twee gedeelten die gaan over de opstanding en over de opgestane Jezus die zijn discipelen ontmoet en toerust. Het derde gesprek gaat over de heilige Geest die Jezus beloofde en schonk, en die ons leven van binnenuit vernieuwt. Hoe vaak denken we niet over Jezus in de verleden tijd? Dan spreken we vooral over wat Hij voor ons gedaan heeft, in zijn menswording, zijn onderwijs, zijn lijden, sterven en opstaan. Maar Jezus is ook vandaag de levende Heer, Hij heeft beloofd iedere dag bij ons te zijn. Daarom stellen we de volgende vragen: wat betekent het in onze tijd dat Jezus dichtbij is? En wat maakt het voor verschil dat wij in zijn nabijheid mogen leven? Daarover gaan we in dit tweede blok met elkaar in gesprek, we zullen ons er ook biddend naar uitstrekken, en zelf actief zoeken naar Jezus’ nabijheid en de kracht van zijn Geest.

Eerste jaar, september - november

Na de zomer richten we de blik op onze eigen leef- en werkomgeving. Als christenen zijn we allemaal ‘geplant’ op een eigen plek in de samenleving. Hoe zijn we daar herkenbaar als leerlingen en volgelingen van Jezus? Zijn we ambassadeurs van Hem? Hoe kunnen we een nieuwe verbinding vinden tussen kerk en werk, tussen zondag en maandag, tussen geloof en leven? We gaan in gesprek over concrete situaties in ons eigen dagelijks leven. En we spreken ook over de vraag hoe wij ‘binnen’ in de kerk beter kunnen worden toegerust voor ons leven ‘buiten’ in de samenleving.

Tweede jaar, januari - maart (Kerst - Pasen)

In dit vierde blok gaat het over de kerk als een missionaire gemeenschap. In het Nieuwe Testament richt het onderwijs van de apostelen zich zelden tot individuele christenen, maar bijna altijd tot de gemeente, tot de kerk. De missionaire opdracht is aan ons sámen gegeven. Soms gaan we helemaal op in het “kerkelijk leven” en zijn we erg naar binnen gericht. Wat betekent het om als een open gemeenschap de liefde van Christus in deze wereld zichtbaar te maken? Hoe geven we handen en voeten aan ons geloof? Hoe kan de kerk gastvrij, dienend, getuigend en zegenend in haar omgeving aanwezig zijn en in Jezus´ naam verschil maken?

Tweede jaar, april - juni (Pasen - Pinksteren)

In dit blok gaan we in drie gesprekken in op wat Jezus bedoelde wanneer Hij sprak over het Koninkrijk van God. Wat betekent het voor ons gemeente-zijn en ons leven als christenen dat Jezus de Koning is die alle macht heeft? En hoe kunnen we ambassadeurs zijn van zijn Koninkrijk? Wanneer Hij zijn discipelen ontmoet na de opstanding, zegt Hij tegen hen: Vrede zij u, zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u.” (Joh. 20:21) Hij zendt ons uit, de wereld in, te beginnen dichtbij huis en tot aan de einden der aarde. In zekere zin is iedere christen een zendeling in zijn eigen omgeving. Als we het Evangelie bekend maken, hebben we het over meer dan individuele redding. Het gaat ook over herschepping, over het Koninkrijk van God. In dit blok willen we onze visie van wat ‘missionair zijn’ inhoudt, verbreden. We kijken in de gesprekken naar de komst, de Koning en de kracht van het Koninkrijk.

Tweede jaar, september - november

God wil iets met deze wereld en gebruikt jou en jouw gemeente. Jouw leven staat in een groots perspectief. Missionair leven is verbonden zijn met Christus en vrucht dragen. Jezus doet een appèl op je (blijf in mij). Onze verbondenheid aan Hem is een gegeven en vraagt tegelijkertijd reactie. Jezus belooft aan zijn leerlingen dat zij in verbondenheid met Hem (als ranken in de wijnstok) veel vrucht zullen dragen. Hoe kan Christus door ons heen werken? Wat betekent dit vrucht dragen in ons dagelijks leven van werk, gezin, school, straat en samenleving? Wat is daarvoor nodig? Welke concrete dingen zouden wij kunnen doen? Eigenlijk keren wij in dit laatste blok terug naar het begin, en wij zoeken naar de vrucht van het dichtbij Jezus leven.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief