‘Vreugde’ is de tweeling van missie, de beweging van God zelf, die in Jezus Christus naar ons toekomt. Hoe kan het ook anders dan dat een missionaire organisatie dat woord telkens weer spelt. Daar leven we van.’ Dat zei dr. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, tijdens de algemene ledenvergadering van de IZB, donderdag 30 mei in Nijkerk.

Vreugde is meer dan emotie, al raakt het wel aan onze emoties. Het grondwoord chara is verwant aan charis, genade, en aan eucharistie. Bij de viering van het avondmaal beleven we de diepste vreugde. Vreugde richt ons op de toekomst, het woord kenmerkt de eschatologische werkelijkheid, die begonnen is bij de geboorte van Jezus, waar de woorden klonken: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap”.’

Vreugde is het centrale thema van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de IZB. ‘Het is een hoge greep’, staat in de ‘theologische verkenning’ die aan de beleidsplannen voorafgaat. ‘Met de keuze voor dit thema geven we uitdrukking aan ons verlang dat de vreugde van het evangelie ons opnieuw zal raken en inspireren en dat dit de bron mag zijn van vernieuwd missionair gemeentezijn.’

‘Het is een getuigenis op zichzelf dat we in een tijd waarin het imago van de kerk tot een dieptepunt is gedaald, met goede moed en vreugde vooruitkijken’, zei bestuursvoorzitter ds. Marco Batenburg. ‘Niet omdat we zo positief zijn ingesteld. We verwachten het niet van onszelf, maar van Christus.’

Jaarcijfers 2017

Tijdens de bijeenkomst werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 gepresenteerd. Met dankbaarheid meldde ds. Sjaak van den Berg, algemeen directeur, dat het afgelopen jaar is afgesloten met een positief resultaat. De jaarrekening toont een overschot van bijna 97.000 euro, waar een verlies van ruim een ton was begroot. In 2016 sloot de IZB de boeken nog met een verlies van ruim 70.000 euro. De inkomsten uit eigen fondswerving vertoonden een stijgende lijn, met name waar het bestemmingsgiften voor specifieke missionaire projecten betreft. De inkomsten uit nalatenschappen waren afgelopen jaar 100.000 euro hoger dan in 2016. Het overschot op de begroting wordt deels verklaard door een vacature bij de afdeling Impact, waardoor er minder is uitgegeven aan personeelskosten – de grootste kostenpost van de missionaire organisatie. Ds. Roelof de Wit nam afscheid van het IZB-bestuur. Twaalf jaar heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur; sinds 2010 als secretaris. Bestuursvoorzitter Batenburg dankte hem voor zijn inzet en toewijding. Die bestuursleden zijn herkozen: ds. Marco Batenburg, dr. Bert de Leede en penningmeester drs. Bram van der Kooy.

Bestuursstructuur

Bestuurslid ds. Martin van Dam gaf een toelichting op een aanstaande wijziging in de bestuursstructuur van de organisatie. Het huidige bestuur heeft de taken gedelegeerd aan de directie en functioneert feitelijk als een toezichthouder. In de nieuwe opzet krijgt het bestuur de status van een raad van toezicht; de directie vormt dan het bestuur. De raad van toezicht krijgt een brede opzet (12-20 personen), waarin allerlei expertises kunnen worden samengebracht. Ook de inbreng vanuit plaatselijke gemeenten en de betrokkenheid van de leden (‘voice’) kan zo beter worden gewaarborgd. Voor de nieuwe bestuursstructuur is een statutenwijziging noodzakelijk. In het najaar moeten de plannen hun beslag krijgen.

Tijdens het tweede deel van de algemene ledenvergadering kregen de aanwezigen gelegenheid om in een interactief programma hun mening te geven over het meerjarenbeleidsplan. De inbreng wordt benut bij de verdere aanscherping van de beleidsvoornemens.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief