Keurmerk CBF, ANBI, KvK, klachtenprotocol

Wat u moet weten over de IZB, de financiën, KvK, klachtenprotocol, etc.

De IZB is een door het CBF erkend goed doel. De erkenningsregeling geldt uitsluitend voor fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor hun doelstellingen. Zo heeft het CBF als norm, dat van het verkregen geld maximaal 25% aan fondsenwervingskosten mag worden uitgegeven. De IZB zit hier ver onder. In de afgelopen jaren is jaarlijks 11% à 13% aan fondsenwervingskosten besteed.

Na hertoetsing door het CBF is de erkenning in 2017 verlengd.

Kamer van Koophandel
De IZB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478278. Het RSIN-nummer is 002584736. De IZB - vereniging voor zending in Nederland is opgericht op 27 november 1935. De laatste statutenwijziging vond plaats op 21 juni 2010.

ANBI
De IZB is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
Hierdoor zijn giften aan de IZB aftrekbaar bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

Financiën en administratie
De IZB voert een open beleid over zijn inkomsten en uitgaven. De jaarrekening en de begroting worden op deze website gepubliceerd. Lees hier het meest recente jaarverslag. De jaarrekening van 2016 inclusief de accountantsverklaring vindt u hier. De begroting voor 2017 is hier te downloaden.
en overzicht van jaarverslagen sinds 2003 vindt u hier.

• De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant. Daarnaast heeft een commissie, bestaande uit IZB-leden, twee maal per jaar een gesprek met het bestuur en de directie over het financiële beleid. Op de ledenvergadering wordt hiervan verslag uitgebracht.

• Mocht voor een bepaald project meer dan voldoende geld binnenkomen, dan zal de IZB voor het extra ontvangen geld een andere bestemming zoeken.

• De ontvangst van giften, collecte- en actieopbrengsten van gemeenten, verenigingen en scholen worden schriftelijk bevestigd. Om kosten te besparen, ontvangen alle overige gevers geen bedankbrief, tenzij men daar expliciet om vraagt.

• In een Treasury Statuut heeft de IZB afspraken vastgelegd over het beheer van de gelden, die aan de IZB zijn toevertrouwd. Hierin is onder meer vastgelegd:

- De IZB hanteert als algemeen uitgangspunt voor het treasurybeleid dat er niet gespeculeerd mag worden met zijn vermogen.

- Het eventuele overtollige deel van bank- en kastegoeden kan slechts vastgelegd worden via spaarrekeningen of vaste termijndeposito's.

- Beleggingen in aandelen zijn niet toegestaan.

• De IZB heeft alleen bankrekeningen bij de Rabobank en ING Bank.

Beleid
Het thema 'Discipelschap' is een focus in het (meerjaren)beleid van de IZB.
U vindt het Beleidsplan 2013-2017 hier.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere directe kosten worden vergoed. Het bestuur stelt de beloning van de directie vast conform de arbeidsvoorwaardenregeling en van de Protestantse Kerk in Nederland. De laatste evaluatie was in 2015.

Alle medewerkers van de IZB vallen onder de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse kerk in Nederland.

Klachtenprotocol
De procedure voor de behandeling van klachten leest u in dit protocol.