Missionaire trajecten: partnerschap en discipelschap

Toen de IZB zichzelf twee jaar geleden afficheerde als ‘partner in missie’, die schouder aan schouder optrekt met ambtsdragers in gemeenten, wisten we nog niet dat deze dienstverlening zo’n hoge vlucht zou nemen. De ontwikkeling van dit partnerschap en de bezinning op discipelschap gingen gelijk op en versterkten elkaar. Als een betrokken gesprekspartner schuift de IZB aan bij kerkenraden en evangelisatiecommissies om samen de missionaire (on)mogelijkheden te verkennen en beleid uit te stippelen.

‘Het thema discipelschap brengt ons meteen to the point’, zegt Jurjen de Groot, wiens agenda voor een belangrijk deel is gevuld met contacten her en der in het land. ‘Ik doe niets liever dan met ambtsdragers van gedachten wisselen over de vragen: ‘Waarom zijn we ook alweer kerk? Waar droom je van? Waar verlang je naar? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van je gemeente? Welke kansen biedt je context?’ De notie van discipelschap zet het gesprek ook in het juiste perspectief: het bepaalt de deelnemers bij de breedte van de hele gemeente en bij het leven van alle dag.‘

Met kerkenraden uit zeer uiteenlopende gemeenten – grote steden, nieuwbouwlocaties, kleine en grote dorpen - zijn we onderweg in missionair trajecten. Een ‘diepte-investering’, noemt Jurjen het.

Hieronder leest u een paar ervaringen van ambtsdragers.

Begeleider

'Als lid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Sliedrecht heb ik de IZB leren kennen in de rol van 'begeleider'. De medewerkers nemen niet het voortouw, om eens even wat in de gemeente te 'droppen'. Evenmin had ik het idee dat we werden gevormd naar een vooropgesteld vastomlijnd model. In de rol als begeleider stelt de IZB 'triggerende' vragen over de essentie van gemeente-zijn. Waar gaat het om, in jullie context? We werden als kerkenraad aan het denken gezet, met elkaar in gesprek gebracht. En toen we samen meer zicht hadden op de richting die we uitwillen, konden we bij de IZB terecht om samen de eerste stappen te zetten op weg daarnaar toe.'

Marco Heijstek, evangelisatie-ouderling Hervormde gemeente te Sliedrecht.

Midden in de zoektocht

‘Gaat het nog wat worden? In de kleine, vergrijzende gemeente te Oosterwijk kan zo’n vraag je aanvliegen. Als je niet uitkijkt, raak je van de krimp in de kramp. Maar door de bezinning in de kerkenraad, merk ik dat we een omslagpunt hebben bereikt. De bange vraag (‘Komt het ooit nog goed?’) heeft plaatsgemaakt voor nieuw elan. Daarmee zijn alle vragen niet weg, er worden vooral andere vragen gesteld. Hoe kan onze kleine gemeente beantwoorden aan haar roeping om in ons dorp het licht van Christus te verspreiden? Wat kunnen wij hier betekenen, met onze mogelijkheden?

Ergens in ons bezinningsproces hebben we de IZB in de arm genomen. ‘Wat is jouw verlangen?’ vroeg één van de missionaire adviseurs aan een diaken. ‘Dat zich een paar jonge gezinnen aansluiten bij onze gemeente’, antwoordde hij. Een begrijpelijke wens, ik zou het ook prachtig vinden. Maar ook als die nieuwe jonge gemeenteleden er niet zijn, blijft onze taak dezelfde, om getuige te zijn van Jezus Christus op de plek waar we gesteld zijn. Dat is een zoektocht, waar we midden in zitten.

Onlangs overleed plotseling een kerkenraadslid, 49 jaar. Hij belichaamde het missionaire van Jesaja 55: ‘Kom tot de wateren, kom, koop en eet, zonder geld, zonder prijs.’
Dat uitnodigende, dat is wat ons drijft.’

Ds. H.I. (Henk) Methorst, predikant te Nieuwland en Oosterwijk

Bewustwording vanaf de basis

"De IZB ken ik sinds ik als jongere naar de zomerconferentie de Windroos ging. Sinds begin dit jaar ben ik evangelisatie-ouderling en heb ik van dichtbij meegemaakt welke inbreng de organisatie in een beleidsproces in een gemeente kan hebben. Ik werd enthousiast over de manier waarop we in gesprek kwamen over de visie, missie van het evangelisatiewerk. Ik kijk uit naar de vervolgsessies waar we meer aan de slag gaan met het ‘hoe’. Het thema ‘discipelschap’ leent zich uitstekend om het missionaire werk dichter bij gemeenteleden te brengen.

Je kunt als evangelisatie-ouderling samen met je commissies een lijst maken van activiteiten die je graag gerealiseerd zou willen zien. Vervolgens kun je mensen proberen te werven voor taken die al gauw hun glans verliezen, op het moment dat je ermee moet gaan lopen “leuren”.

Met het thema ‘discipelschap’ dat de IZB agendeerde, werk je aan betrokkenheid vanaf de basis. Het brengt een bewustwordingsproces op gang, waardoor je in een paar weken tijd veel meer mensen kunt mobiliseren. Je komt daardoor als evangelisatie-ouderling ook meer toe aan je eigenlijke taken, namelijk het stimuleren, coördineren en toerusten van gemeenteleden bij het missionaire werk.’

Arjan van Dijk, wijk-evangelisatie-ouderling Hervormde gemeente van Waddinxveen

Hoopvol en realistisch

‘De IZB weet open en eerlijke gesprekken op gang te brengen over de missionaire roeping van de gemeente. De medewerkers durven je een kritische spiegel voor te houden, maar doen dit wel op een betrokken manier. Ze lopen daarin echt mee met de gemeente op en nemen de gemeente in haar eigenheid serieus. Tegelijk getuigt hun inzet van hoop en verlangen. Met oog voor de realiteit, zowel van de kerk in Nederland, als van de kerk in de plaatselijke context. Dat werkt stimulerend en dat zorgt ervoor dat je ook daadwerkelijke een hoopvolle realistische weg naar de toekomst voor ogen ziet.’

Ds. B.J.D.(Bernard) van Vreeswijk, predikant van de Hervormde gemeente in Hattem.