Citaten over discipelschap

Ten behoeve van de bezinning op discipelschap (en, als afgeleiden daarvan de kernwaarden van de IZB: ootmoed, oprechtheid en eenvoud), zijn hier een aantal aforismen en tekstfragmenten bij elkaar gezet.

Het Woord van God zegt, God zegt, de Eniggeborene zegt, de Allerhoogste zegt: ’Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’. Zijn hoge majesteit is afgedaald naar de nederigheid. En dan durf jij, mens, je nog op te blazen? Kom tot jezelf, breng jezelf terug tot de nederigheid van Christus en blaas jezelf niet op tot je van trots uit elkaar barst.
Augustinus

Dienen is deugen voor het koninkrijk der hemelen.
O. Noordmans

Gewoonlijk zijn de tekenen van het Koninkrijk in deze wereld tekenen van het kruis.
A.van de Beek

De waarachtige nederigheid en dienstbaarheid werden alleen geboren uit de liefde en het vertrouwen dat God Zelf ons een eeuwigheid vóór is geweest.
A.A. van Ruler

Alleen wie dient, weet waar alles voor dient.
Okke Jager

Eenvoud is geen simpelheid, maar een ‘goddelijke situatie’, waarvan op aarde gerechtigheid het toonbeeld is en verzoening het keurmerk.
Willem Barnard

The secret of praying is praying in secret
Leonard Ravenhill

De Bergrede is even moeilijk te doen als het kruis te ervaren is en de opstanding te geloven is.
O. Noordmans

Bekering kun je niet uitstellen.
A.van de Beek

Iedereen heeft zijn eigen armen
A.A. Spijkerboer

Niet de navolging maakt tot kinderen, maar het kindschap maakt tot navolgers
Luther

Ik zag eens een oud schilderij van een vrouw die de Bijbel zit te lezen. Het licht valt op die open Bijbel en weerkaatst op het gezicht van die vrouw; verder is alles donker. Aan die vrouw kun je zien wat geloof is: ze luistert naar wat er in de Bijbel gezegd wordt, en de uitdrukking van haar gezicht wordt beheerst door wat ze hoort, en daar kan ze het in het donker mee doen.
A.A. Spijkerboer

Als de Heilige Geest is gekomen, beginnen niet de activiteiten, maar de Handelingen. Maar het meervoud, handelingen, (praxeis, acta) is niets anders dan een ‘uitstorting’, een uitbreiding over de gezalfden van wat er gaande was in de Gezalfde.
Willem Barnard

Navolging is een zaak van vreugde. Wie dat persoonlijk niet meer zo ervaart, is waarschijnlijk inmiddels op een ander spoor terechtgekomen dan het spoor van Jezus. Misschien voert hij nauwgezet een aantal voorschriften van Jezus uit, maar hij gaat niet meer in de weg van de navolging. Een kerk die meent de weg van de navolging te gaan, maar geen vreugde meer kent die aanstekelijk werkt op hoeren en tollenaren, is eveneens de koers kwijt.
Wim Dekker

Alle rechte kennis van God wordt uit gehoorzaamheid geboren
Calvijn

Het is jammer dat we in Nederland spreken van de Bergrede en niet zoals Luther van de Bergpredigt. In het woord ‘rede’ schuit iets verstandelijks, iets rationeels, iets van het denkvermogen; ‘prediking’ daarentegen is verkondiging.
M. Ruppert

Er is een wonderlijk verband tussen afzondering en dienstbaar zijn. In de kloosters heeft men dit verband gezocht en soms gevonden. Daar zat de gedachte achter, dat je afstand nodig hebt om iemand (in nood) nabij te kunnen zijn. ‘Om deze wereld te kunnen dienen, is het nodig eerst niet meer tot haar te behoren’ (Gunning). Een heilssoldaat op de Wallen in Amsterdam is hiervan een zichtbaar teken: het uniform toont de afzondering; de handen uit de mouwen tonen betrokkenheid. Maar zonder uniform zou het moeilijker werken zijn.
A.J. Zoutendijk

Van elke spreuk in de Bergrede loopt een lijn naar het kruis, als van de omtrek van een cirkel naar het middelpunt. De spreuken van de Bergrede in Jezus’ mond zijn kruiswoorden, evengoed als de zeven bekende.
O. Noordmans

Het viel me op dat het woordje ‘eigenlijk’ in de Bijbel niet voorkomt. Eigenlijk betekent altijd een zekere erkenning, een zien van wat werkelijk nodig is, maar het betekent ook altijd een capitulatie, een zich voegen naar wat onvermijdelijk voelt. Het woordje eigenlijk omsluit altijd een nederlaag, een zich gewonnen geweven. We zien nog wel de hoge, ideële maatstaven, maar we zien geen kans meer ze in het harde, opgejaagde leven te verwerkelijken, en we hebben er allang van af gezien ons wezenlijk in te spannen. Er zit in dat woordje eigenlijk altijd een kern van schuldgevoel, maar tegelijk van een zich laten overmeesteren, er zit een weemoedige glimlach in over de onmogelijkheid van een leven dat ernst zou willen maken met God en met zichzelf. Nee, ik kan best begrijpen dat dat woord niet in de Bijbel voorkomt…
J.H. Bavinck

Wanneer we onszelf vernederen, betekent dat niet, zoals men nog wel eens ten onrechte meent, dat we onszelf uitschakelen. We laten ons dan juist eerst echt inschakelen in de dienst van God en de naaste.
J.P. Versteeg

Diaconaat kent maar één werkwoordsvorm: de doorlopende tegenwoordige tijd.
Okke Jager

De liefde voelt geen last, zij telt geen moeite; zij tracht naar meer dan zij kan; zij praat niet over onmogelijk, want zij meent dat zij alles kan en mag. Zij is dus ook tot alles in staat en volbrengt veel dingen en weet ze naar haar hand te zetten, waar iemand zonder de liefde machteloos blijft liggen.
Thomas à Kempis

De Bergrede moet men lezen bij Romeinen 7 en 8; wanneer men tenminste niet òf oppervlakkig òf wanhopig worden wil.
J. Koopmans

De bijbel is geen leeswoord, maar een leefwoord
Luther

In de evangeliën wordt in niet minder dan negenenzestig teksten gesproken over het volgen van Jezus. Dat maakt allereerst duidelijk dat het in het christen-zijn niet gaat om het volgen van iets, maar om het volgen van Iemand. Het christen-zijn wordt niet gekarakteriseerd door het volgen van een idee of een ideaal, maar door het volgen van een Persoon. Wat het christen-zijn maakt tot wat het is, is het volgen van Jezus.
J.P. Versteeg

We moeten wakker worden uit onze dommel. We moeten het evangelie weer leren lezen. ‘Een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij.’ Ik geloof dat dat zeggen wil, dat als we met warme ontferming staan tegenover het eenzame, het zoekende, het neergeslagene, we ineens die wonderlijke ervaring smaken, dat we vlak voor Jezus staan.
J.H. Bavinck

Hecht er niet te veel gewicht aan, wie voor u is of tegen u; maar laat dit uw streven en uw zorg zijn, dat God met u is, in alles wat u doet. Zorg dat u een zuiver geweten hebt, en God zal u wel verdedigen. Want als God helpen wil, kan niemands slechtheid u deren.
Thomas à Kempis.

‘De Here eist niets van u dat recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.’ (Micha 6:8). Laten we niet zeggen dat dit niets is. Laten we liever tonen dat dit alles is!
Okke Jager

De kerk is niet zozeer een actiegroep als wel een passiegroep
Willem Barnard