Onderzoek doen naar draagvlak voor missionair werk

Stel, u bent enthousiast voor missionair werk en u wilt aan de slag in uw gemeente. U heeft al geweldige ideeën. Maar bent u de enige? Of lopen alleen de leden van uw evangelisatiecommissie er warm voor? Dan wordt het waarschijnlijk moeilijk om iets van de grond te krijgen.
U bent afhankelijk van het draagvlak voor missionair werk in de gemeente. Missionair werk zonder draagvlak is onbegonnen werk. U hebt gemeenteleden nodig die van harte meeleven; door hun voorbede en belangstelling, door hun financiële ondersteuning en door hun daadwerkelijke inzet bij activiteiten.

Draagvlak kent verschillende aspecten:
- de mening van (in dit geval) gemeenteleden over het missionaire werk in uw gemeente
- de feitelijke steun voor het missionaire werk in de gemeente
- de bereidheid en het vermogen (willen en kunnen) van gemeenteleden om actief te worden in het missionaire werk

Draagvlak heeft te maken met aantallen. Wordt het missionaire werk door vertegenwoordigers van alle leeftijdscategorieën gedragen? Zijn de meer evangelisch-georiënteerde gemeenteleden of juist de meer traditionele gemeenteleden meer betrokken bij het missionaire werk? Groeit dat aantal of neemt het eerder af?

Draagvlak heeft ook te maken met kwaliteit. Een goed missionair draagvlak is niet in de laatste plaats van belang met het oog op de voorbede. Het gebed schraagt het werk, en daarbij: het brengt ook de bidders zèlf in beweging. Jezus zelf geeft het voorbeeld. Hij schetst de situatie aan zijn volgelingen: ‘De velden zijn wit om te oogsten'. En daarna legt Hij hun de nood voor: ‘Er zijn te weinig arbeiders'. Dan geeft Hij hun de opdracht: ‘Bidt tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzendt'. God moet het doen, we kunnen Hem slechts vragen. En Hij doet het ook. Want even later zijn de volgelingen zelf degenen die worden uitgezonden. Hun eerste activiteit was het bidden. Daar begint het mee.

In de enquête ‘Missionair draagvlak' in de Basis Box stellen we vragen naar de mening over en de steun voor het missionaire werk in het algemeen (vraag 1 tot 3).
Daarna focussen we op de twee gerichtheden in het missionaire werk: buurtgericht of netwerkgericht. Daarvoor kan het draagvlak immers verschillen. Misschien stort iemand zich met hart en ziel in een kinderclub voor de kinderen uit de buurt, maar vindt hij het vreselijk om een buitenkerkelijke vriend(in) mee te nemen naar een avond van de kerk. Die individuele verschillen kunnen in uw gemeente een rol spelen in het draagvlak.
Daarom stellen we van vraag 4 tot 9 vragen over het draagvlak voor een netwerkgerichte benadering: kennen uw gemeenteleden buitenkerkelijken en zijn ze in staat en bereid hen te benaderen?
Van vraag 10 tot 12 stellen we vragen over een buurtgerichte benadering.
We besluiten met enkele vragen over de geënquêteerde zelf.

Het type missionaire activiteiten dat u wilt ontwikkelen kan van invloed zijn op het draagvlak. We kunnen niet iedereen bereiken. Als een gemeente zich geroepen weet een bepaalde groep te bereiken, hangt de diepte of breedte van de kloof tussen gemeente en doelgroep samen met het draagvlak in de gemeente. Hoe meer de te bereiken groep op ons lijkt, hoe smaller de kloof, hoe groter de bereidheid om iets met hen te gaan doen. U voelt ondertussen wel aan dat de actieradius van de kerk beperkt is, vaak beperkter dan de Heer van de oogst wil... Toch is het zaak om een goed evenwicht te vinden tussen uitdaging en draagvlak.

Er zijn tal van instrumenten om het missionaire draagvlak te versterken. Als het breed wordt aangepakt zal de kerkenraad hier veelal het initiatief in hebben. Op kleinere schaal kan een evangelisatiecommissie er aan werken. In beide gevallen kan de IZB de gemeente van dienst zijn.

Als u dit onderzoek wilt uitvoeren...
U vindt op deze website alleen de inleiding op het onderzoek naar missionair draagvlak. Als u dit gehele hoofdstuk/onderzoek wilt bestellen, compleet met onderzoeksvragen, handleiding voor de verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens, vult u dan onderstaand formulier in.

Belangrijk
De kosten zijn € 50 per hoofdstuk/onderzoek. Het is een tegemoetkoming in de kosten die de IZB heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de Basis Box.

Vermeld bij uw bestelling ook even aan voor welke kerkelijke gemeente u het materiaal aanvraagt. Op die manier houden we enig zicht op het gebruik van de Basis Box. Het is voor de verdere ontwikkeling van het onderzoeksmateriaal van groot belang om de ervaringen van gebruikers te kunnen inventariseren.

Na uw bestelling krijgt u het materiaal zo spoedig mogelijk gemaild. U verkrijgt daarmee één licentie, uitsluitend ten behoeve van het onderzoek in de gemeente waarvoor u het aanvraagt. Het is niet toegestaan om het materiaal aan derden te verstrekken of elders te gebruiken.